ਧਨ ਪਿਰੁ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਬਹਨਿ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ॥ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥: Dhan pir(u) aaheeani bahani ikathae hoi. Ek joti dui mooratee dhan pir(u) kaheeai soi: Bride and groom are not they who pose as one whole; bride and groom are they who are two bodies with one soul

https://www.youtube.com/watch?v=5lvqCHSjHu4

Leave a comment